กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพฑูรย์ ฉัตรชมภู
ครูอัตราจ้าง

นายปรัชญา แก่งศิริ
ครู คศ.1