กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ครูผู้ช่วย

นายภาณุพงศ์ ชาวเวียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0