ครูประจำชั้น

นางอารีวรรณ เครือกิจ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายภาณุพงศ์ ชาวเวียง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายณัฏฐ์กร สวยเกษร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายธวัชชัย พิลาทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวปภาวรินทร์ ปาลี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายภาณุวัฒน์ วัฒนนารถ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายสุขุมพัฒน์ มาดหมาย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวอัญชลี คงเมือง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายสุริยา ฉิมมั่น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0