หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับก่อนประถมศึกษา   อนุบาล ๑ - อนุบาล ๒
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖
ระดับมัธยมศึกษาปีที่   ๑- ๓